ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами трудового колек

тиву Верхньосамарської загально ос

літньої школи І-ІІІ ступенів Близню

кінської районної ради Харківської

області

Протокол від 20.08.2015 № 1

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку Верхньосамарської

ЗОШ І-ІІІ ступенів Близнюківської районної ради

Харківської області


ЗМІСТ

І. Загальні положення.

ІІ. Вихідні положення.

ІІІ. Правила внутрішнього розпорядку для працівників СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара

3.1. Порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи.

3.2. Робочий час і його використання.

3.3. Основні права і обов’язки осіб, що займають керівні посади.

3.3.1. Основні права і обов’язки директора СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара.

3.3.1.1. Основні права.

3.3.1.2. Основні обов’язки.

3.3.1.3. Перелік забороненого.

3.3.1.4. Відповідальність за порушення.

3.3.1.5. Заохочення за успіхи у роботі.

3.3.2. Основні права і обов’язки заступників директора з навчально-виховної роботи СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара.

3.3.2.1. Основні права.

3.3.2.2. Основні обов’язки.

3.3.2.3. Перелік забороненого.

3.3.2.4. Відповідальність за порушення.

3.3.2.5. Заохочення за успіхи у роботі.

3.3.3. Основні права і обов’язки заступника директора з господарської роботи / завідуючого господарством.

3.3.3.1. Основні права.

3.3.3.2. Основні обов’язки.

3.3.3.3. Перелік забороненого.

3.3.3.4. Відповідальність за порушення.

3.3.3.5. Заохочення за успіхи у роботі.

3.4. Основні права і обов’язки педагогічних працівників.

3.4.1. Основні права.

3.4.2. Основні обов’язки.

3.4.3. Перелік забороненого.

3.4.4. Відповідальність за порушення.

3.4.5. Заохочення за успіхи у роботі.

3.5. Основні права і обов’язки працівників, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю.

3.5.1. Основні права.

3.5.2. Основні обов’язки.

3.5.3. Перелік забороненого.

3.5.4. Відповідальність за порушення.

3.5.5. Заохочення за успіхи у роботі.

IV. Правила внутрішнього розпорядку для учнів СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара.

4.1. Права учнів.

4.2. Обов’язки учнів.

4.3. Перелік забороненого.

4.4. Відповідальність за порушення.

4.5. Заохочення за успіхи.

V. Правила внутрішнього розпорядку для батьків учнів (осіб, що їх замінюють).

5.1. Права батьків (осіб, що їх замінюють).

5.2. Обов’язки батьків (осіб, що їх замінюють).

5.3. Перелік забороненого.

5.4. Відповідальність за порушення.

5.5. Заохочення.

І. Загальні положення

1. Дані Правила внутрішнього розпорядку середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Верхня Самара Близнюківського району Харківської області (далі – Правила внутрішнього розпорядку СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара) є організаційно-правовим документом, упорядковуючим відносини суб’єктів навчально-виховного та трудового процесів у закладі, життєдіяльність якого регламентується законодавством, що діє у сфері загальної середньої освіти України.

2. Правила внутрішнього розпорядку СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара складені з урахуванням змісту основних організаційно-правових документів комунальної установи освіти - Статуту навчального закладу та Колективного договору, - якими визначається специфіка взаємодії та взаємовідносин учасників навчально-виховного процесу - учнів, їхніх батьків (осіб, що їх замінюють), педагогів (у тому числі керівників - директора та його заступників), інших працівників школи, якими визначаються відносини учасників трудового процесу - керівників установи (директора, заступників директора), педагогів, інших працівників навчального закладу.

3. Правила внутрішнього розпорядку СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара вступають у дію і вважаються чинними по факту затвердження їх загальними зборами колективу (конференцією) до прийняття нового документу, розробленого і затвердженого у встановленому порядку. Правила внутрішнього розпорядку СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара є обов’язковими для виконання, поширюються на всіх працівників установи, незалежно від посади, рівня освіти та професійної підготовки, кваліфікаційної категорії та навантаження, належності до професійної спілки тощо, поширюються на всіх учнів 1-12-х класів навчального закладу, на всіх батьків (осіб, що їх замінюють), діти яких є учнями даного закладу.

4. Правила внутрішнього розпорядку СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара поділяються на групи, що в сукупності складають цілісну структуру. Кожна складова триєдиної структури спрямована на конкретний об'єкт-суб'єкт колективних відносин у школі, враховує його специфіку, роль і функцію в системі життєдіяльності закладу: Правила внутрішнього розпорядку для працівників навчального закладу, Правила внутрішнього розпорядку для учнів, Правила внутрішнього розпорядку для батьків (осіб, що їх замінюють). Кожна група правил поширюється на відповідні категорії суб'єктів, апелюючи, в свою чергу, до відповідної групи нормативно-правових документів, що входять до законодавчої бази державної системи загальної середньої освіти.

ІІ. Вихідні положення

1. Правила внутрішнього розпорядку СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара спираються на поняття усвідомленої дисципліни та відповідальності, поняття організованої взаємодії і організаційної культури, що складають підґрунтя для сумісної успішної діяльності членів шкільного колективу і є необхідною умовою ефективної організації освітнього процесу та організації праці у навчальному закладі.

2. Дисципліна у закладі забезпечується перш за все самодисципліною та самоконтролем з боку учнів та працівників школи, методами переконання та заохочення – з боку адміністрації навчального закладу за підтримки органів державно-громадського самоврядування школи, первинних профспілкових організацій. До порушників дисципліни відповідно до заподіяного застосовуються заходи громадського та адміністративного впливу, передбачені в підрозділах 3.3.1.4., 3.3.2.4., 3.3.3.4., 3.4.4., 3.5.4., 4.4., 5.4. даних Правил внутрішнього розпорядку СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, згідно з чинним законодавством України.

3. Внутрішні організаційні процеси в закладі, дотримання порядку в ньому регламентуються поняттям режиму роботи, що встановлюється спеціальним наказом керівника установи на 01 вересня кожного навчального року, який приймає рішення, виходячи з діючих нормативів та інструктивних вимог, з урахуванням змісту робочого навчального плану школи на рік, фактичного ресурсного забезпечення навчального закладу на початок навчального року, на підставі постанови Ради школи.

Режим роботи закладу протягом навчального року може бути змінений за наявності об’єктивних на те причин та обставин, про що видається спеціальний наказ керівника за погодженням Радою навчального закладу.

4. СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара працює в одну зміну. Початок робочого дня у закладі о 8.00, що враховується при встановленні режиму роботи школи на початок кожного навчального року.

Початок робочого дня для окремих категорій працівників може не співпадати із встановленим по школі, що відбивається у відповідних організаційних документах закладу ( в графіках роботи, в розкладах занять тощо). Виняток становлять працівники, у тому числі – педагогічні, що залучаються до чергування по школі на початок навчального дня.

Кінець робочого дня для працівника визначається його навантаженням, що відбивається у відповідних організаційних, організаційно-правових документах школи, що регламентують порядок її життєдіяльності.

5. Початок навчального дня, що складає частину робочого дня, не є статичним, визначається, першочергово виходячи з діючих вимог щодо гранично припустимого навантаження для школярів різних вікових категорій, щодо термінів перерв для учнів протягом навчального дня тощо. Початок навчального дня встановлюється не пізніше за годину від початку робочого дня, відбивається у розкладі дзвоників, що затверджується керівником установи за попереднім узгодженням режиму роботи закладу з Радою школи.

Кінець навчального дня для учня відповідної вікової категорії визначається його навантаженням, що відбивається у розкладах занять, у тому числі – в позаурочний час.

6. Дотримання режиму роботи школи є обов’язковим для всіх членів шкільного колективу, перш за все - для всіх категорій працівників та учнів. Батьки учнів (особи, що їх замінюють) повинні бути обізнані щодо режиму роботи школи, вимагати його дотримання з боку дітей, педагогів, інших працівників загальноосвітньої установи.
ІІІ. Правила внутрішнього розпорядку для працівників СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара

3.1. Порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи.

1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб.

2. Процедура прийняття на роботу та звільнення працівників визначається у СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара законодавством України про освіту, законодавством про працю, а також регулюється іншими нормативно-правовими документами, що діють у системі загальної середньої освіти.

3. Роботодавцем для педагогічного працівника установи є начальник відділу освіти Близнюківської РДА, що укладає трудовий договір з ним за поданням керівника установи. Тривалість трудового договору, а також його зміст (посада, навантаження, графік роботи, розклад, вимоги до педагогічного працівника) визначаються виробничою ситуацією, що склалася в організації на момент прийняття педагогічного працівника на роботу.

4. Роботодавцем для працівника, який не належить до категорії педагогічних працівників, є керівник установи (директор СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара), що укладає з ним трудовий договір, тривалість і зміст якого (посада, графік роботи) визначаються фактичною виробничою ситуацією на момент прийняття працівника на роботу.

5. Педагогічний працівник, що влаштовується на роботу до СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, повинен представити (надати) такі документи:

- паспорт та його ксерокопію (стор. 1-3, стор. 11) у двох примірниках;

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду та її ксерокопію у двох примірниках;

- диплом з додатком до нього (листком оцінок за опановані предмети) або інший документ про освіту (професійну підготовку) та його ксерокопію у двох примірниках;

- військовий квиток (у разі наявності) та його ксерокопію у двох примірниках;

- документ про реєстрацію розірвання шлюбу (у разі розбіжності у прізвищах на документах) та його ксерокопію у двох примірниках;

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку, та її ксерокопію (в двох примірниках – у разі претендування на погодинне суміщення).

Усі копії наданих документів завіряються керівником установи, скріплюються печаткою.

У разі проходження атестації на попередньому місці роботи педагогічний працівник представляє оригінал атестаційного листа і надає до нього ксерокопії у двох примірниках. Атестаційний лист повертається працівникові після завірення копій керівником навчального закладу.

6. Особа, що працевлаштовується до СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара на посаду, не пов’язану з педагогічною діяльністю, подає той самий перелік документів, крім атестаційного листа, але з однією ксерокопією.

7. Ксерокопії документів, наданих педагогічним працівником, що приймається на роботу, зберігаються в його особових справах: за місцем безпосередньої роботи – в СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, за місцем розташування роботодавця – відділу освіти Близнюківської РДА.

8. Ксерокопії документів, наданих працівником, що не претендує на педагогічну діяльність, зберігаються в його особовій справі за місцем працевлаштування, у роботодавця – директора СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара.

9. Працівник, що влаштовується на роботу до СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, несе відповідальність за достовірність представлених документів.

10. Працівник, що влаштовується на роботу до СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, власноруч заповнює особовий листок встановленого зразку та надає автобіографію (педагогічний працівник – в двох примірниках), які керівник установи засвідчує надписом про ознайомлення, скріплює підписом та печаткою.

11. Працівник, що влаштовується на роботу до СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, за власним бажанням або за необхідністю, може надати інші документи про себе та членів своєї сім’ї і, відповідно, - копії до них, якщо такі документи впливають на визначення оплати його праці, відтворюють право на додаткову соціальну відпустку тощо (пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження дитини і т.ін.).

12. Працівник, що влаштовується на роботу до СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, не зобов'язаний повідомляти про партійну або національну приналежність, надавати відомостей про походження та надавати іншу інформацію про себе і, в свою чергу, - відповідні документи, подання яких не передбачено законодавством України. Вимагання з боку роботодавця при укладанні трудового договору таких відомостей забороняється.

13. Прийняття на роботу працівника оформлюється наказом роботодавця, що оголошується працівникові під підпис. Наказ про прийняття на роботу педагогічного працівника, виданий по відділу освіти Близнюківської РДА, дублюється наказом за місцем безпосереднього працевлаштування – по СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара – по факту надходження копії наказу роботодавця в установу освіти. Наказ роботодавця в СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара реєструється як вхідний документ і зберігається в особовій справі педагогічного працівника.

14. Працівник вважається прийнятим на роботу або з часу, визначеного у змісті наказу, або (у разі відсутності у наказі конкретної дати працевлаштування) з часу, що визначається фактичною датою видання наказу.

15. Оплата праці особи, прийнятої на роботу до СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, здійснюється відповідно до чинного законодавства про працю на підставі нормативно-фінансових документів по факту допуску працівника до виконання своїх посадових обов’язків. Для працівника установи освіти таким допуском є особиста санітарна книжка, оформлена у встановленому порядку. Санітарна книжка повинна містити медичний висновок про стан здоров'я суб'єкта праці за показниками, визначеними спеціальним документом, визначаючим згідно вимогам до стану здоров'я працівників системи загальної середньої освіти. Перевірку за кількісним показником всіх необхідних результатів медичного огляду для допуску працівника до роботи в дитячій установі здійснює уповноважений заступник директора, відповідність результатів нормативним вимогам – медичний працівник, закріплений за школою.

16. Працівник, прийнятий на роботу до СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, у разі відсутності позитивного медичного висновку за показниками в повному обсязі тимчасово не допускається до виконання обов’язків, про що видається по закладу відповідний наказ. У наказі, за погодженням з працівником, обов'язково визначаються терміни, в які він зобов'язаний пройти процедуру медичного огляду для отримання висновку-допуску в повному обсязі. Час, визначений у змісті наказу і витрачений працівником відповідно на медичне обстеження, оплаті не підлягає. У разі дострокового отримання повного медичного висновку працівник допускається до роботи на підставі спеціально виданого наказу по школі.

Санітарна книжка особи, що влаштувалася на роботу до СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, з результатами медичного огляду-допуску в повному обсязі зберігається в навчальному закладі під наглядом закріпленого за ним медичного працівника. Відповідальність за організацію збереження санітарної книжки та здійснення контролю за її збереження несе уповноважений заступник директора.

17. На осіб, які працюють у СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара понад п’яти днів, ведуться трудові книжки. Записи в трудових книжках працівників здійснюються згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58. Трудові книжки працівників, окрім трудової книжки керівника установи, зберігаються як документи суворої звітності безпосередньо в закладі. За збереження і видачу трудових книжок, за організацію ведення їх обліку персональну відповідальність несе керівник установи.

18. На осіб, які працюють у СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис відомостей про роботу за сумісництвом у трудову книжку оформлюється за бажанням працівника уповноваженим органом за місцем основної роботи.

19. Особа, що влаштовується на роботу в СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, повинна бути ознайомленою з боку керівництва закладу щодо вимог до відповідної посади - з обов’язками, що передбачені для виконання, з правами працівника тощо.

Директор СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара зобов’язаний: а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки на істотні умови праці, повідомити про наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та про можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я, роз’яснити працівникові його права на пільги і компенсації за роботу в небезпечних та шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і Колективного договору; б) ознайомити працівника з Правилами внутрішнього розпорядку та Колективним договором, Статутом закладу, Інструкцією з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах, Посадовою інструкцією; в) проінструктувати працівника з охорони праці та протипожежної безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці.

Виконання зобов’язань керівника установи стосовно особи, що влаштовується на роботу, зазначених вище у п.п. 19а, 19в, може бути делеговано заступникові директора, відповідальному за охорону праці у навчальному закладі. Заступник директора може бути уповноваженим для виконання і п. 19б, але не в повному обсязі. Ознайомлення з Правилами внутрішнього розпорядку СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара та Посадовою (або/і робочою) інструкцією як повноваження не можуть бути делеговані. Із зазначеними документами директор СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара ознайомлює працівника під підпис особисто. У разі відмови працівника ставити підпис про ознайомлення з документом складається акт про факт ознайомлення. З часу ознайомлення вступають у дію вимоги до працівника як посадовця.

20. Розірвання трудового договору з працівником за ініціативи роботодавця як уповноваженого органу припускається у випадках, передбачених чинним законодавством. Припинення трудового договору, укладеного між працівником та роботодавцем, може мати місце на підставах, передбачених чинним законодавством, оформлюється відповідним наказом роботодавця, стосовно педагогічних працівників – з виконанням процедури, аналогічної прийняттю на роботу. Днем звільнення вважати останній день роботи.

21. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку зі скороченням обсягу роботи в СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара може мати місце тільки в кінці навчального року. Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а також у випадку ліквідації СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара як комунальної установи державної форми власності або її реорганізації, у випадку скорочення кількості працюючих або штату працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства.

22. Роботодавець (начальник відділу освіти Близнюківської РДА (директор СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара) зобов’язаний видати працівникові у день звільнення належно оформлену трудову книжку, запис про причину звільнення повинен провестись у відповідності з формулюванням чинного законодавства, з посиланням на відповідний пункт, статтю закону. По факту звільнення роботодавець зобов'язаний здійснити з працівником розрахунок у відповідності з чинним законодавством.

23. Визначені вище правила прийняття на роботу і звільнення працівників (п.п.2-21) поширюються на всіх працівників загальноосвітньої установи, крім її керівника. Керівник навчального закладу приймається на роботу за контрактом, що укладається з ним на термін, визначений роботодавцем - начальником відділу освіти Близнюківської РДА - заступником начальника відділу освіти Харківської ОДА з гуманітарних питань на підставі подання начальника відділу освіти Близнюківської РДА за погодженням органами місцевого самоврядування, іншими органами управління, що передбачено відповідною процедурою для працевлаштування особи, що претендує на дану посаду.

24. Особа (керівник навчального закладу), з якою укладається контракт, повинна відповідати вимогам для призначення на посаду, передбаченим чинним законодавством України про освіту, а також (бажано) мати, крім вищої педагогічної освіти, спеціальну підготовку, належний кваліфікаційний рівень, що підтверджується відповідним документом (дипломом).

25. Особа, що працевлаштовується на посаду директора СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, подає роботодавцю такий пакет документів:

- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

- паспорт та ідентифікаційний код;

- диплом про отримання вищої педагогічної освіти;

- диплом (інший документ), що підтверджує володіння спеціальними знаннями з питань управління навчальним закладом, засвідчує професійну підготовку;

- військовий квиток (у разі наявності);

- інші документи (за бажанням, необхідністю або передбачені процедурою працевлаштування на посаду).

26. Усі представлені документи повинні супроводжуватися ксерокопіями (кількість примірників - за вимогою уповноваженої особи), що засвідчуються підписом роботодавця, закріплюються печаткою відповідного органу управління освіти.

27. Особова справа керівника СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара зберігається в трьох примірниках - у роботодавця, в районному управлінні освіти, безпосередньо за місцем працевлаштування.

28. Трудова книжка директора СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара зберігається у відділі освіти Близнюківської РДА, персональну відповідальність за організацію та якість її ведення, зберігання та видачу несе начальник відділу освіти Близнюківської РДА.

При прийнятті на роботу особи, що працевлаштовується на посаду директора СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, записи в трудовій книжці повинні підтверджувати наявність у працівника досвіду роботи, що становить не менше 3-х років педагогічної стажу, бажано - і на керівних посадах.

29. Директор СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, як і інші працівники закладу, зобов'язаний мати медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в дитячій установі.

30. Припинення трудового договору з керівником або розірвання його з ініціативи роботодавця може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством та умовами контракту. У такому випадку роботодавець повідомляє директора СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара

31. заздалегідь - не пізніше ніж за 2 місяці до визначеного кінцевого строку договору.

3.2. Робочий час і його використання.

1. Для директора СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара та його заступників встановлюється ненормований робочий день. Міра праці осіб, що займають керівні посади у навчальному закладі, визначається не тільки тривалістю робочого часу, а й колом обов’язків та обсягом виконаних робіт.

2. Для працівників СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара робочий тиждень може складатись з 5-ти робочих днів, що визначається на початок кожного поточного навчального року на підставі робочого навчального плану, складеного у відповідності до вимог і затвердженого у встановленому порядку. Тривалість робочого тижня для працюючих у СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара на тарифну ставку не може перевищувати 40 годин на тиждень.

3. Тривалість робочого дня працюючого на тарифну ставку педагогічного працівника розраховується, виходячи з норм 40-годинного робочого тижня. Робочий день педагогічного працівника СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара включає:

- академічні години навчальних занять (у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дванадцятих класах - 45 хвилин), що проводяться педагогічним працівником згідно з розкладом навчальних занять, погодженим районною СЕС та затвердженим директором СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара. Оптимальна кількість навчальних занять (уроків) на день за розкладом для педагогів початкової школи є 5 академічних годин, для педагогів середньої та старшої школи – 4 академічні години, закріплених за кожним з працівників як його особисте педагогічне навантаження. Зміни в навчальному навантаженні педагогічного працівника протягом робочого дня можуть здійснюватись у разі залучення його до заміни відсутнього педагогічного працівника;

- час, визначений у спеціальному графіку, затвердженому директором школи за погодженням з профспілковими комітетами, та передбачений для чергування педагогічного працівника на об’єкті в приміщенні школи або на її території, закріпленою за ним;

- час участі педагогічного працівника в заходах, передбачених планом роботи школи на поточний навчальний рік, що погоджується на початок поточного навчального року педагогічною радою, затверджується на спільному засіданні з радою навчального закладу;

- час участі педагогічного працівника в позапланових організаційно-педагогічних, науково-методичних, навчально-виховних заходах, на які він направляється за спеціальним розпорядженням директора школи. У разі, якщо такий захід проводиться за межами навчального закладу і школа не виступає його організатором, а витрачені години перебільшують встановлену норму робочого часу на день, педагогічному працівникові зменшується на відповідну кількість годин тривалість наступного робочого дня або надається день відпочинку в період канікул, що не збігаються з його щорічною тарифною відпусткою. Надання дня відпочинку або зменшення тривалості робочого дня обговорюється в змісті розпорядження керівника установи, що видається в письмовій формі, або у спеціальному наказі по школі;

- час, який витрачається педагогічним працівником на проведення зустрічей з батьками учнів (особами, що їх замінюють), на календарно-тематичне планування навчальних занять відповідно до навантаження, на підготовку уроків та перевірку учнівських зошитів, розробку і оформлення дидактичних та методичних матеріалів, на проведення моніторингових досліджень, складання звітів тощо.

4. Працівники школи, у тому числі – педагогічні, за необхідності залучаються до чергування по закладу у святкові та вихідні дні, про що видається спеціальний наказ по школі, у змісті якого в обов’язковому порядку обговорюється надання днів відпочинку працівникові (педагогічному – в період канікул, що не збігаються з його щорічною основною відпусткою) або здійснення оплати за роботу у святковий день у подвійному розмірі.

Забороняється залучати до чергування по школі у вихідні та святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від 3-х до 14-ти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні та святкові дні без їхньої згоди.

5. Залучення до чергування по школі під час навчально-виховного процесу педагогічних працівників-матерів, що мають дітей віком до 3-х років, а також, що мають дітей-інвалідів, здійснюється за попереднім узгодженням з ними в індивідуальному порядку часу та об’єкту чергування, що визначені у графіку.

Педагогічні працівники–вагітні жінки не залучаються до чергування по школі під час навчально-виховного процесу. Таке залучення може бути лише тимчасовим – у разі відсутності закріпленого за об’єктом педагогічного працівника.

6. Забороняється відволікати педагогічних працівників у робочий час від виконання їх безпосередніх обов’язків, передбачених посадовою та робочою інструкціями. Категорично забороняється відволікати педагогічного працівника від проведення навчального заняття, від чергування на об’єкті, закріпленим за ним в приміщенні школи або на її території, за який він несе персональну відповідальність.

7. У канікулярний час, що не збігається з щорічною основною, з соціальною або додатковою відпустками і є визначеним структурою поточного навчального року, передбаченою у робочому навчальному плані, а також у період тимчасового призупинення навчально-виховного процесу, пов’язаного з введенням у закладі карантинного режиму, робочий день педагогічного працівника, протягом якого він залучається до організаційно-педагогічної та науково-методичної діяльності, визначається кількістю годин педагогічного навантаження, закріпленою за ним у розкладі уроків до початку канікул або карантинного режиму. Відповідно до тижневого педагогічного навантаження, виходячи з 18 навчальних годин, передбачених нормативними документами для працюючого на тарифну ставку, визначається (розраховується) тривалість робочого тижня для педагога в канікулярний час, на термін карантину.

Графік роботи педагогічних працівників, не залучених до чергування по школі за спеціальним наказом, у канікулярний час та в період карантинного режиму не збігається з розкладом уроків, що діє під час навчально-виховного процесу, а відраховується від часу, визначеного як початок робочого дня в режимі роботи закладу.

8. Рішення про тимчасову зміну режиму роботи закладу у період канікул та тимчасового призупинення навчально-виховного процесу (карантину), зокрема – зміну початку робочого дня для педагогічних працівників, приймається директором СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара за погодженням з профспілковими комітетами, оформлюється окремим розпорядженням (наказом) по школі і доводиться до відома членів педагогічного колективу не пізніше, ніж за день до початку канікул або карантинного режиму під підпис.

9. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковими комітетами і складається на кожний календарний рік до 5 січня. У разі перенесення робочих днів у зв’язку з новорічними та різдвяними святами на виконання наказу вищих органів управління освіти – складається не пізніше, ніж до 15 січня. В ньому попередньо визначаються терміни щорічної відпустки кожного працівника СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара в місяцях, в які вміщується кількість календарних днів, передбачених на щорічну основну відпустку працівникові чинним законодавством (для педпрацівників – 56 календарних днів, для інших працівників – 24 календарні дні).

10. Щорічна основна відпустка педагогічним працівникам повної тривалості у перший та наступні роки надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу. Педагогічним працівникам у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватися протягом навчального року за наявності відповідних документів. Невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, а в окремих випадках – в інший канікулярний період.

11. Терміни щорічної основної відпустки працівника, перший та останній її дні уточнюються на кінець навчального року з урахуванням термінів, викладених в його особистій заяві, та виробничої ситуації, що склалася, доводяться до відома працівника не пізніше, ніж за 2 тижні до першого дня відпустки. За директором СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара закріплюється право не задовольнити особисту заяву працівника щодо термінів щорічної основної відпустки.

12. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, що основна її частина складає не менше 14 днів. Перенесення відпустки на інший термін, відкликання з відпустки допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

13. Надання відпустки оформлюється спеціальним наказом по школі. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд, а також ненадання її протягом календарного року працівникам, молодшим 18 років та працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку зі шкідливими умовами праці. Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років повної тривалості у перший рік роботи надається за їх заявою до настання 6-місячного безперервної роботи в закладі у зручний для них час.

14. Директору СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара щорічна основна відпустка надається за погодженням з вищестоящим органом управління освіти на підставі особистої заяви. Терміни щорічної основної відпустки заступників директора з навчально-виховної роботи встановлюються з урахуванням визначеного терміну щорічної відпустки керівника установи.

15. Робочий день працівника СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, що прийнятий на посаду, не пов'язану з педагогічною діяльністю, регулюється спеціально складеним відповідальним посадовцем (заступником директора з господарської роботи/завідуючим господарством) графіком роботи з передбаченою перервою на обід, який за виробничою необхідністю та для раціонального розподілу праці може не співпадати (збігатися) зі встановленим режимом роботи закладу. Робочий графік працівника СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара вважається чинним з дня його затвердження і може бути зміненим лише на підставі іншого наказу відповідного змісту.

16. Робочий графік складається для кожного працівника СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара окремо і затверджується керівником навчального закладу не пізніше дня, який визначено як перший день роботи працівника за наказом роботодавця. Робочий графік містить дані про початок робочого дня та його закінчення, про термін обідньої перерви та відтворює тривалість щоденної роботи працівника у разі її змінності (за наявності змін).

17. Для сторожів запроваджується підсумований облік робочого часу згідно затвердженого графіку роботи, виходячи з норм 40-годинного робочого тижня при тарифній ставці, обліковим періодом при цьому є місяць.

18. У межах робочого часу, передбаченого графіком, працівник СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара виконує обов'язки, визначені його посадовою інструкцією. В процесі роботи працівник керується також робочою інструкцією, якщо вона розроблена для виконання окремих видів робіт і є чинною.

19. Робота органів державно-громадського самоврядування закладу регламентується відповідними законодавчими документами та Статутом навчального закладу, регулюється внутрішніми організаційно-правовими документами школи.

3.3. Основні права і обов’язки працівників, що займають керівні посади.

3.3.1. Основні права і обов’язки директора СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара.

3.3.1.1. Основні права.

Директор СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара має право:

- на забезпечення та реалізацію в навчальному закладі своїх законних прав, свобод та інтересів, на охорону і захист своєї професійної честі та гідності;

- на максимальне використання професійно-особистісного потенціалу для ефективного управління освітнім процесом у закладі, на вибір стратегії розвитку школи, на індивідуальний вибір форм і методів безпосереднього керівництва персоналом для забезпечення його високопродуктивної роботи;

- на максимальне використання своїх повноважень, не заборонених чинним законодавством, передбачених умовами укладеного з роботодавцем контракту, передбачених умовами діючого в закладі Колективного договору;

- на делегування посадових повноважень своїм заступникам, іншим працівникам навчального закладу;

- на свій розсуд розпоряджатися ненормованим робочим часом, ураховуючи виконання як запланованого для реалізації, так і проблеми, що потребують на оперативне розв’язання;

- на відмову педагогічним та іншим працівникам в особистому прийомі поза планом, якщо вони звернулися з питанням неробочого характеру та змісту або з робочим питанням, що не потребує на термінове вирішення;

- на свій розсуд встановлювати календарний день початку щорічної основної відпустки, за винятком визначення терміну для осіб, що належать до пільгових категорій, передбачених чинним законодавством України;

- на відмову громадянам в особистому прийомі по факту їх звернення в часи, не передбачені спеціальним графіком;

- на педагогічну діяльність у СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, а також в інших навчальних закладах, за фахом, у межах навантаження, не забороненого законодавством;

- на користування оплачуваною відпусткою у повному обсязі, на додаткові та соціальні відпустки, передбачені у Колективному договорі навчального закладу; на участь у державно-громадському самоврядуванні, на приналежність (членство) у громадських спільнотах (організаціях, асоціаціях), у тому числі – в тих, що мають первинні осередки у закладі;

- на діяльність, не пов’язану з роботою в сфері освіти, у вільний від роботи час.

3.3.1.2. Основні обов’язки.

Директор СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара зобов’язаний:

- здійснювати управління школою як цілісною системою на засадах компетентнісного підходу, який передбачає наявність у особи, призначеної на посаду, інтегральної професійно-особистісної якості, що характеризує здатність вирішувати професійні проблеми і типові професійні задачі, які виникають у реальних ситуаціях управлінської діяльності, з використанням спеціальних знань за результатами спеціальної фахової підготовки (освіти), з використанням професійного і життєвого досвіду, цінностей і схильностей;

- здійснювати заходи щодо оптимізації системи управління школою, в тому числі – в аспекті кадрового забезпечення, впроваджувати в практику роботи інноваційні технології, що відповідають сучасним вимогам розвитку загальної середньої освіти, відповідають потребам основних замовників освітніх послуг – учнів та їхніх батьків (осіб, що їх замінюють);

- забезпечувати в межах своєї компетенції оптимальні організаційні та економічні умови для здіснення навчально-виховного процесу в закладі на рівні державних стандартів якості освіти для ефективної роботи педагогічних та інших працівників відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

- визначати своєчасно педагогічним працівникам робочі місця, забезпечувати оперативне доведення до їхнього відома режиму роботи закладу, розкладу занять та графіку чергування, річного плану роботи школи, інших документів, зумовлюючих організацію та порядок їхньої діяльності на бездоганне виконання своїх посадових обов’язків;

- доводити до відома педагогічних працівників наприкінці навчального року (до надання відпустки) попереднє педагогічне навантаження, виходячи з інваріантної частини проекту робочого навчального плану на наступний навчальний рік;

- визначати своєчасно працівникам, що прийняті на роботу для обслуговування шкільної будівлі, її приміщень, території закладу і т.ін., робочі місця, забезпечувати доведення до їхнього відома режиму роботи навчального закладу, графіку їхньої роботи та інших документів, зумовлюючих ефективну організацію їхньої праці для бездоганного виконання своїх посадових обов’язків;

- забезпечувати своєчасно педагогічних та інших працівників установи освіти необхідними засобами для роботи в обсягу наявної та функціонуючої навчально-методичної та матеріально-технічної бази;

- надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіку відпусток;

- забезпечувати з урахуванням наявних і функціонуючих ресурсів оптимальні умови безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, умови техніки безпеки, виробничої санітарії тощо; організовувати харчування учнів і працівників закладу; здійснювати заходи для охорони здоров’я та життя учасників навчально-виховного процесу протягом робочого дня, для збереження їхнього особистого майна;

- активно використовувати засоби щодо вдосконалення керівництва закладом, щодо зміцнення дисципліни серед учасників навчально-виховного процесу;

- додержуватись умов Колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників та учнів, забезпечувати надання їм установлених пільг і привілеїв;

- своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену звітність, а також інші необхідні відомості про роботу установи освіти.

3.3.1.3. Перелік забороненого.

Директору СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара забороняється:

- мати педагогічне навантаження вище за педагогічне навантаження працівника аналогічної фахової підготовки, що прийнятий на посаду вчителя без обговорення неповного навантаження;

- замінювати протягом робочого тижня відсутніх учителів більше встановленої норми-дозволу;

- замінювати уроки відсутніх педагогічних працівників при наявності вільних від навчальних занять за розкладом інших педагогічних працівників;

- відволікати педагогічних працівників від проведення навчальних занять та чергування по школі для участі в інших заходах, у тому числі – запланованих, якщо вони співпадають з графіком чергування по школі під час навчально-виховного процесу, збігаються з розкладом уроків;

- залучати педагогічних працівників без їхньої особистої згоди до участі в роботах, зокрема – господарських, не пов’язаних з безпосередньою педагогічною діяльністю та виконанням обов’язків, передбачених посадовою або/і робочою інструкцією; у разі згоди працівника на участь у господарській роботі, - залучати до виконання за рахунок навчальних годин та часу, передбаченого на чергування по школі;

- відвідувати згідно з планом або позапланово навчальне заняття (виховний захід), що проводить педагогічний працівник, без оголошення йому мети відвідування;

- відвідувати уроки педагогів–молодих спеціалістів для виконання контролюючої функції без попередження заздалегідь і отримання їх особистої згоди, без оголошення мети, що передбачає обов’язково надання методичної допомоги;

- входити до складу комітету первинної профспілкової організації.

3.3.1.4. Відповідальність за порушення.

1. Директор СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, – догани, звільнення (розірвання контракту) – за вчинення порушень. Рішення про притягнення керівника установи до дисциплінарної відповідальності приймається роботодавцем – начальником відділу освіти Близнюківської РДА – заступником начальника відділу освіти Харківської ОДА з гуманітарних питань на підставі подання управління освіти Близнюківської РДА або інших державних органів, уповноважених на виконання такої функції.

2. Відносно керівника установи можуть бути застосовані інші заходи адміністративного впливу, передбачені чинним законодавством України; можуть бути застосовані заходи громадського впливу.

3.3.1.5. Заохочення за успіхи в роботі.

1. Успіхи та результати праці директора знаходять відтворення в загальних показниках роботи школи, в її високих показниках з окремих напрямів діяльності. Крім того, враховують (передбачають) відносно керівника установи такі позиції, як належне виконання професійних обов’язків, особисті досягнення в галузі управління навчальним закладом, тривалість і бездоганність роботи на посаді. Все це визначає можливість заохочення директора СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара у моральній (грамота, поядка тощо) або матеріальній (грошова винагорода, цінний подарунок тощо) формі.

Вид, форма заохочення директора СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара встановлюється уповноваженим на це органом державного управління на підставі відповідного звернення (подання), яке, в свою чергу, надається уповноваженим на виконання такої функції органом (представництвом) згідно з чинним законодавством.

Директор СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара може відзначатися за успіхи в роботі за процедурою заохочення інших педагогічних працівників, закріпленою у п.3.4.5. даних Правил внутрішнього розпорядку, але за умови, якщо керівник практикує у навчальному закладу як учитель.

3.3.2. Основні права та обов’язки заступників директора з навчально-виховної роботи.

3.3.2.1. Основні права.

Заступник директора СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара з навчально-виховної роботи має право:

- на забезпечення та реалізацію в навчальному закладі своїх законних прав, свобод та інтересів, охорону і захист професійної честі та гідності;

- на відмову педагогічним та іншим працівникам в особистому прийомі поза планом, якщо вони звернулися з питанням неробочого характеру та змісту або з робочим питанням, що не потребує на термінове вирішення;

- на відмову громадянам в особистому прийомі по факту їх звернення в часи, не передбачені спеціальним графіком;

- на педагогічну діяльність у СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, а також в інших навчальних закладах, за фахом, у межах навантаження, не забороненого законодавством;

- на користування оплачуваною відпусткою у повному обсязі, на додаткові та соціальні відпустки, передбачені у Колективному договорі навчального закладу; на участь у державно-громадському самоврядуванні, на приналежність (членство) у громадських спільнотах (організаціях, асоціаціях), у тому числі – в тих, що мають первинні осередки у закладі;

- на діяльність, не пов’язану з роботою в сфері освіти, у вільний від роботи час.

3.3.2.2. Основні обов’язки.

Заступник директора СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара з навчально-виховної роботи зобов’язаний:

- бути обізнаним з питань управління навчальним закладом у відповідності з останніми надбаннями науки, володіти основними професійно-особистісними якостями, що відповідають загальним вимогам управлінської діяльності, вимогам керівника установи;

- дотримуватись порядку ієрархії в управлінні, основних правил роботи в команді; здійснювати свою діяльність у межах повноважень, делегованих директором школи, визначених ним у персональних посадових сертифікатах (інструкціях), затверджених у встановленому порядку, та повноважень, відтворених у відповідних наказах по школі;

- дотримуватись корпоративної етики, у тому числі – в аспекті зовнішнього вигляду - ділового одягу та взуття, атрибутики (в повсякденній роботі, при виконанні представницьких функцій та під час урочистостей тощо);

- активно використовувати засоби щодо вдосконалення керівництва закладом, щодо зміцнення трудової дисципліни в колективі, у тому числі – шляхом особистої зразкової поведінки, сумлінної праці, бездоганної виконавчої дисципліни;

- активно використовувати засоби щодо забезпечення дисципліни в навчальному закладі, режиму його роботи та правил поведінки з боку учнів та їхніх батьків (осіб, що їх замінюють) як учасників навчально-виховного процесу;

- додержуватись умов Колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників та учнів, сприяти забезпеченню надання їм установлених пільг і привілеїв;

- здійснювати своєчасно підготовку проектів розпорядчих документів (наказів), а також документів, що регулюють внутрішньошкільну організацію і порядок життєдіяльності (розклади, графіки), оплату праці та надання відпусток (табелі заробітної платні, графіки відпусток); дотримуватись при проектуванні документів основних положень людиноцентриського підходу в управлінні, принципу раціонального розподілу праці, принципів об’єктивності та оптимальності з урахуванням нормативно-правових вимог;

- оперативно готувати проекти документів (статистичних та інших звітів) або безпосередньо відомості про роботу установи освіти (інформацію) для подання у вищі органи управління освіти, для подання органам державної виконавчої влади.

3.3.2.3. Перелік забороненого.

Заступникам директора з навчально-виховної роботи забороняється:

- мати педагогічне навантаження вище за педагогічне навантаження працівника аналогічної фахової підготовки, що прийнятий на посаду вчителя без обговорення неповного навантаження;

- замінювати протягом робочого тижня відсутніх учителів більше встановленої норми-дозволу;

- замінювати уроки відсутніх педагогічних працівників при наявності вільних від навчальних занять за розкладом інших педагогічних працівників;

- замінювати відсутніх педагогічних працівників у дні чергування по закладу за винятком ситуації, коли забезпечити заміну іншим педагогічним працівником неможливо за причини його відсутності, а заміна організується позапланово, оперативно;

- відволікати педагогічних працівників від проведення навчальних занять та чергування по школі для участі в інших заходах, у тому числі – запланованих, якщо вони співпадають з графіком чергування по школі під час навчально-виховного процесу, збігаються з розкладом уроків;

- здійснювати відвідування навчального заняття (виховного заходу), що проводить педагогічний працівник, як контрольне відвідування без попереднього ознайомлення працівника з термінами контролю, якщо він запланований, та без попередження заздалегідь (спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії не пізніше, ніж за годину до навчального заняття; спеціалістів другої та першої кваліфікаційних категорій – не пізніше, ніж за день до уроку, що передбачається для відвідування). У разі виконання контролюючої функції, час на виконання якої не передбачено річним планом роботи закладу;

- відвідувати згідно з планом або позапланово навчальне заняття (виховний захід), що проводить педагогічний працівник, без оголошення йому мети відвідування;

- відвідувати уроки педагогів–молодих спеціалістів для виконання контролюючої функції без попередження заздалегідь і отримання їх особистої згоди, без оголошення мети, що передбачає обов’язково надання методичної допомоги;

- переносити проведення запланованих заходів організаційно-педагогічної та науково-методичної спрямованості на інший час безпідставно (без видання спеціального розпорядження (наказу));

- залишати навчальний заклад в часи чергування для розв’язання робочих проблем у вищих органах управління освіти, для участі в інструктивно-методичних та робочих нарадах, семінарах тощо без передоручення виконання робочих обов’язків працівникові відповідної посади під його особистий підпис та попередження про заміну чергового;

- передоручати іншому працівникові відповідної посади виконання своїх робочих функцій і посадових обов’язків з делегуванням відповідальності без попередньої згоди такого працівника під особистий підпис та попередження безпосереднього керівника;

- доручати виконання управлінських функцій на громадських засадах педагогічному працівникові, що не входить до керівного складу СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, не має досвіду управлінської діяльності, не є учасником робочої групи, призначеним наказом по навчальному закладу, не є учасником взаємоконтролю за власною ініціативою;

- входити до складу комітету первинної профспілкової організації.

3.3.2.4. Відповідальність за порушення.

1. Заступник директора з навчально-виховної роботи СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності, передбаченої чинним законодавством України, – догани, звільнення – за вчинення порушень. Рішення про притягнення заступника директора до дисциплінарної відповідальності приймається роботодавцем – начальником відділу освіти Близнюківської РДА на підставі подання керівника установи або представників інших державних органів, уповноважених на виконання такої функції.

2. Відносно заступника директора з навчально-виховної роботи можуть бути застосовані інші заходи адміністративного впливу, передбачені чинним законодавством України, можуть бути застосовані заходи громадського впливу.

3.3.2.5. Заохочення за успіхи в роботі.

1. Успіхи та результати високопродуктивної праці заступників директора з навчально-виховної роботи знаходять відтворення в безпосередніх результатах роботи педагогічних працівників закладу, в загальних показниках діяльності школи з тих напрямів та ланок роботи, які очолюються заступниками згідно з персональними посадовими сертифікатами (посадовими інструкціями). Крім того, містять такі показники, як сумлінне виконання функцій менеджерів другої ланки управління школою, особисті досягнення в професійній галузі, тривалість і бездоганність роботи на посаді. Все це визначає можливість заохочення заступників директора СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара з навчально-виховної роботи у моральній (грамота, подяка тощо) або матеріальній (грошова винагорода, цінний подарунок тощо) формі, як то передбачено чинним законодавством.

2. Заохочення заступника директора з навчально-виховної роботи здійснюється уповноваженим на це органом на підставі спеціального подання, яке, в свою чергу, подається іншим органом, що має право на виконання такої функції. Так, вищий орган управління освіти здійснює заохочення заступника директора з навчально-виховної роботи на підставі подання керівника установи, керівник установи здійснює заохочення на підставі звернення (подання) шкільних органів державно-громадського самоврядування. Вид та форма заохочення визначається органом, що представляє подання.

3. У разі, якщо особа, що працює в закладі на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи, має педагогічне навантаження і в системі практикує як учитель, до неї можуть застосовані форми заохочення, передбачені даними Правилами внутрішнього розпорядку в п.3.4.5. для педагогічних працівників.

3.3.3. Основні права і обов’язки заступника директора з господарської роботи / завідуючого господарством.

3.3.3.1. Основні права.

Заступник директора СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара з господарської роботи (завідуючий господарством) має право:

- на забезпечення та реалізацію в навчальному закладі своїх законних прав, свобод та інтересів, охорону і захист професійної честі та гідності;

- на участь у державно-громадському самоврядуванні;

- на користування оплачуваною відпусткою в повному обсязі, на додаткові та соціальні відпустки, передбачені у Колективному договорі навчального закладу;на участь у державно-громадському самоврядуванні, на приналежність (членство) у громадських спільнотах (організаціях, асоціаціях), у тому числі – в тих, що мають первинні осередки у закладі;

- на діяльність за межами навчального закладу у вільний від роботи час.

3.3.3.2. Основні обов’язки.

Заступник директора СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара з господарської роботи (завідуючий господарством) зобов’язаний:

- бути обізнаним з питань управління (завідування) в аспекті господарської діяльності, в галузі забезпечення порядку утримання навчального закладу відповідно до вимог фінансово-правової дисципліни, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, виробничої санітарії тощо;

- забезпечувати належне утримання і збереження шкільного приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, матеріально-технічного та навчально-виробничого обладнання, інвентарю, іншого майна; створювати належні умови для зберігання верхнього одягу учнів та працівників школи;

- своєчасно готувати проекти документів, що відтворюють стан матеріально-технічної бази школи, зміни в інвентаризації тощо, що впливають на дотримання порядку в організації праці та здійснення її оплати працівникам, які займані на посадах, не пов’язаних з педагогічною діяльністю;

- дотримуватись корпоративної етики, порядку ієрархії в управлінні, основних правил роботи в команді; активно використовувати засоби щодо вдосконалення керівництва закладом у межах посадових повноважень, щодо зміцнення трудової дисципліни серед членів колективу.

3.3.3.3. Перелік забороненого.

Заступнику директора з господарської роботи/завідуючому господарством забороняється:

- здійснювати педагогічну діяльність, зокрема замінювати протягом робочого дня відсутніх педагогічних працівників;

- відволікати педагогічних працівників від проведення навчальних занять та чергування по школі для участі в заходах фінансово-господарської спрямованості;

- здійснювати контролюючу функцію за роботою педагогічних працівників, що не стосується питань фінансово-господарського характеру, дотримання норм техніки безпеки, протипожежної безпеки, норм охорони праці, санітарно-гігієнічних вимог тощо;

- залучати педагогічних працівників до участі в господарських роботах по закладу за рахунок навчальних годин та часу, передбаченого для чергування по школі, без узгодження з керівником установи, а за його відсутності – з черговим адміністратором;

- залучати школярів до участі в господарських роботах по закладу без їхньої особистої згоди та дозволу на роботу з боку батьків учнів (осіб, що їх замінюють), без попереднього узгодження з педагогічним працівником (класним керівником дитини), без дозволу керівника установи, а за його відсутності – без дозволу чергового адміністратора (заступника директора з навчально-виховної роботи);

- переносити проведення запланованих заходів господарської спрямованості на інший час без об’єктивних на те причин, безпідставно (без попереднього узгодження з керівником установи);

- передоручати іншому працівникові відповідної посади виконання своїх робочих функцій і посадових обов’язків з делегуванням відповідальності без попередньої згоди такого працівника під особистий підпис та попередження безпосереднього керівника;

- доручати виконання управлінських функцій на громадських засадах підлеглому працівникові, що не має досвіду управлінської діяльності, не є учасником робочої групи, призначеним наказом по навчальному закладу;

- приймати до виконання рішення керівника установи з питань фінансово-господарської діяльності, що передбачено тягнуть за собою юридичну відповідальність як адміністративні або карні правопорушення;

- входити до складу комітету первинної профспілкової організації.

3.3.3.4. Відповідальність за порушення.

1. Заступник директора з господарської роботи/завідуючий господарством СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності – догани, звільнення – за вчинення порушень. Рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності приймається роботодавцем: начальником відділу освіти Близнюківської РДА на підставі подання керівника установи або представників державних органів, уповноважених на виконання такої функції, – відносно заступника директора з господарської роботи; керівником установи – відносно завідуючого господарством.

2. Відносно заступника директора з господарської роботи/завідуючого господарством як матеріально відповідальної особи можуть бути застосовані заходи адміністративного впливу, передбачені чинним законодавством України (штрафні санкції тощо). Крім того, застосовуються заходи громадського впливу.

3.3.3.5. Заохочення за успіхи в роботі.

1. Успіхи та результати високопродуктивної праці заступника директора з господарської роботи/завідуючого господарством знаходять відтворення в загальних показниках діяльності школи з тих напрямів та ланок роботи, які визначені у посадовій (робочій) інструкції працівника.

2. Рішення про заохочення заступника директора з господарської роботи приймається на підставі рішення вищестоящих органів управління освіти – за поданням керівника установи, що узгоджує своє рішення із шкільним органом державно-громадського самоврядування – Радою навчального закладу.

Рішення про заохочення завідуючого господарством приймається на підставі рішення керівника установи, що узгоджує своє рішення із шкільним органом державно-громадського самоврядування – Радою навчального закладу.

3. Вид та форма заохочення заступника директора з господарської роботи/завідуючого господарством обирається керівником установи за рекомендацією Ради навчального закладу, в окремих випадках – на підставі рішення спеціально створених комісій, передбачених Колективним договором, а також на підставі рішення інших органів, уповноважених на виконання такої функції.

3.4. Основні права і обов’язки педагогічних працівників.

3.4.1. Основні права.

Педагогічні працівники мають право:

- на реалізацію, забезпечення, охорону і захист своїх законних прав, свобод та інтересів, професійної честі та гідності;

- на діяльність за межами навчального закладу у вільний від роботи час;

- на участь у державно-громадському самоврядуванні;

- на користування оплачуваною відпусткою у повному обсязі, на додаткові та соціальні відпустки, передбачені у Колективному договорі навчального закладу; на участь у державно-громадському самоврядуванні, на приналежність (членство) у громадських спільнотах (організаціях, асоціаціях), у тому числі – в тих, що мають первинні осередки у закладі.

3.4.2. Основні обов’язки.

Педагогічні працівники СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара зобов’язані:

- працювати сумлінно, дотримуватись режиму роботи навчального закладу, виконувати вимоги Статуту закладу і положення Колективного договору, забезпечувати дисципліну праці;

- здійснювати виховну роботу з учнями, а також роботу з виховного впливу на інших працівників та батьків учнів (осіб, що їх замінюють), дотримуючись етичних норм та правил поведінки, застосовуючи методи переконання;

- виконувати вимоги з охорони праці та безпеки життєдіяльності, дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачених відповідними діючими інструктивно-нормативними та інструктивно-методичними документами;

- здійснювати свою діяльність на підставі чинного законодавства, організаційно-правових документів школи, керуючись посадовою інструкцією, у разі наявності – і робочою інструкцією, що визначають коло спеціальних обов’язків (робіт) для кожного працівника, затвердженими в установленому порядку, з якими ознайомлено кожного працівника під підпис;

- приходити до школи не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку навчального заняття у дні, коли працівник не задіяний у чергуванні на об’єктах, приміщеннях школи на початок навчального дня згідно з графіком. У випадку нез’явлення педагогічного працівника на роботу за 15 хвилин до навчального заняття, він вважається таким, що спізнився. У разі, якщо вчитель не приступив до заняття згідно з розкладом, за дзвоником на урок, він не допускається до роботи з класом, академічна (навчальна) година йому не оплачується; оплата відпрацьованого часу здійснюється працівникові, що залучений черговим адміністратором до заміни відсутнього працівника;

- по факту приходу на роботу, знайомитись з усіма оголошеннями, об’явами, наказами; у канікулярний час або в робочі дні під час призупинення навчально-виховного процесу – робити відмітку в Книзі обліку виходу на роботу педагогічних працівників під час канікул, під час призупинення навчально-виховного процесу. У разі відсутності підпису працівника по закінченні робочого дня в Книзі обліку виходу на роботу педагогічних працівників під час канікул, під час призупинення навчально-виховного процесу він вважається таким, що не вийшов на роботу, за винятком випадків, коли педагогічний працівник робочий день відпрацював в іншому місці за розпорядженням (наказом) керівника навчального закладу. Запис про відпрацьований день в іншому місці педагогічний працівник робить у присутності секретаря школи після підтвердження його перебування за місцем відрядження;

- забезпечити по закінченні заняття у навчальному приміщенні порядок і належний стан, що відповідає вимогам санітарії та гігієни, нормам охорони безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Педагогічний працівник несе персональну відповідальність за порушення означених вимог, за навчальну та матеріально-технічну базу приміщення, в якому він відпрацював;

- повідомляти оперативно черговому адміністратору або черговому класному керівникові про всі випадки порушення Правил внутрішнього розпорядку СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, про нещасні випадки та факти травмування учасників навчально-виховного процесу тощо, свідками яких він став.

3.4.3. Перелік забороненого.

Педагогічним працівникам забороняється протягом робочого часу:

- змінювати на свій розсуд розклад навчальних занять та закріплені для їх проведення кабінети, організовувати взаємозаміну уроків;

- змінювати на свій розсуд графіки чергування та організовувати взаємозаміну чергування;

- подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

- передоручати виконання обов’язків іншим працівникам;

- відволікатися під час проведення навчальних занять та чергування по школі (на пришкільній території), на спілкування з батьками учнів (особами, що їх замінюють);

- відволікатися під час проведення навчальних занять та чергування по школі (на пришкільній території) на виконання громадських доручень, займатися справами, які безпосередньо не стосуються навчально-виховного процесу, що здійснюються, не стосуються процесу чергування, до якого вони залучені;

- організовувати та проводити туристські, культурно-масові, спортивно-масові заходи за рахунок навчально-виховного процесу, без дозволу керівника установи, що підкріплюється відповідним наказом по школі, у якому в обов’язковому порядку зазначається списочний склад дітей-учасників заходу та відповідальний за їхнє життя та здоров’я. Списочний склад дітей-учасників заходу заноситься до наказу за поданням педагогічного працівника, що несе персональну відповідальність за його достовірність;

- на свій розсуд розпоряджатися закріпленим кабінетом та навчально-методичною і матеріально-технічною базою, що в ньому знаходиться, вживати дій, що тягнуть за собою дезорганізацію навчально-виховного процесу як в урочний, так і позаурочний час, дезорганізацію проведення в кабінеті запланованих заходів організаційно-педагогічної та науково-методичної спрямованості;

- використовувати закріплений кабінет для надання платних освітніх послуг, дозвіл на які не оформлено у встановленому порядку;

- залишати робочий кабінет під час навчального заняття для розв’язання особистої проблеми без забезпечення організованої черговим адміністратором тимчасової заміни, залишати закріплений об’єкт чергування по школі (на шкільній території) достроково;

- порушувати режим роботи закладу, скорегований затвердженим розкладом занять та графіком чергування;

- використовувати час, відведений розкладом на уроки, графіком – на чергування, для обідньої перерви;

- дозволяти учням, що не є черговими по класу, перебувати під час перерви, відведеної на санітарно-гігієнічну профілактику приміщення, знаходитись у навчальному кабінеті (у спортивній залі);

- залишати без нагляду відчиненим навчальний кабінет, в якому закінчено навчальне заняття;

- утримувати навчальний кабінет, в якому за розкладом проводяться заняття, в стані, що не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та нормам охорони праці, безпеки життєдіяльності;

- не супроводжувати у відповідний сезонний період колектив учнів до початку 1-го уроку (за розкладом занять для класу та вчителя) та по закінченню останнього уроку (за розкладом занять для класу) в роздягальню та залишати дітей в ній під час переодягання;

- припускатися у відповідний сезонний період присутності учнів на уроці у верхньому одязі та без змінного взуття (для дівчат - взуття без високих підборів), що є порушенням санітарно-гігієнічним вимог до навчально-виховного процесу, норм охорони праці і безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;

- не брати участь без поважних причин, а у випадку наявності поважної причини – без погодження з черговим адміністратором, у запланованих заходах організаційно-педагогічної та науково-методичної спрямованості (в засіданнях педагогічної ради, методичних об’єднань, в нарадах при директорові, інструктивно-методичних та робочих нарадах при заступниках директора, в конференції (загальних зборах), семінарах тощо);

- виконувати доручення, розпорядження тощо посадовців з вищих органів управління освіти, які безпосередньо не працюють у СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, без узгодження власних дій з керівником установи або з черговим адміністратором - у випадку відсутності за виробничими обставинами (по службових справах) директора школи на робочому місці.

3.4.4. Відповідальність за порушення.

1. За порушення дисципліни до педагогічного працівника може бути застосоване дисциплінарне стягнення, згідно із законодавством.

Дисциплінарні стягнення застосовуються роботодавцем (начальником відділу освіти Близнюківської РДА) на підставі подання керівника установи, яке супроводжується пакетом документів, що підтверджують факт порушення, визначають зміст скоєного. 

2. До застосування дисциплінарного стягнення начальник відділу освіти Близнюківської РДА повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмове пояснення складається відповідний акт.

3. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку. За кожне порушення трудової дисципліни накладається одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядження) і повідомляється працівникові у встановленому порядку під підпис.

4. Догана як дисциплінарне стягнення може бути застосоване у відповідності до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване у відповідності до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України.

5. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не припустився нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

6. Роботодавець (начальник відділу освіти Близнюківської РДА) має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу школи або первинної профспілкової організації, що діє у навчальному закладі.

7. Педагогічні працівники, обрані до складу профспілкових органів первинних організацій (комітетів) у закладі, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди керівника профспілкового органу (комітету). Керівники комітетів первинних профспілкових, що діють у закладі - без попередньої згоди вищестоящого профспілкового органу.

3.4.5. Заохочення за успіхи в роботі.

1. Забезпечення трудової дисципліни в СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара реалізується наявністю у суб’єктів праці – працівників, які здійснюють педагогічну діяльність - готовності до високопродуктивної роботи. Належний рівень такої готовності забезпечується з боку працівників відповідним рівнем професійної обізнаності, володінням спеціальними знаннями, мотивацією праці, дисциплінованістю – дотриманням обов’язкового порядку поведінки, що відповідає загальнолюдським нормам права та моралі, особливим вимогам освіти як сфери духовного виробництва, вимогам загальноосвітньої школи як інституту соціального виховання. Високий рівень такої готовності у суб’єктів праці відзначається посиленою внутрішньою мотивацією до сумлінного виконання своїх обов’язків, зумовленою, в свою чергу, позитивною юридичною відповідальністю, яка знаходить своє відтворення в реальних успіхах працівника, фактичних результатах його діяльності.

2. Успіхи та результати праці, зразкове виконання обов’язків, високі досягнення в професійній галузі, тривала і бездоганна робота є підставою для заохочення працівника СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара в моральній або матеріальній формі, як то передбачено чинним законодавством.

У СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара застосовуються такі моральні та матеріальні заохочення працівників:

- оголошення подяки в усній або письмовій формі;

- представлення на відзначення подякою до вищестоящих органів управління освітою, органів виконавчої влади;

- нагородження грамотою шкільного рівня;

- представлення до нагородження грамотою до вищестоящих органів управління освітою;

- представлення на присвоєння почесних звань;

- переведення на систему самоконтроля професійної діяльності;

- надання щорічної грошової винагороди;

- преміювання,

- нагородження цінним подарунком.

3. Працівникам, які успішно виконують свої посадові обов’язки, надаються, крім зазначеного вище, в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах повноважень навчального закладу. Таким працівникам також надається перевага при просуванні по роботі.

4. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу працівників, заносяться до трудової книжки педагогічного працівника.

3.5. Основні права і обов’язки працівників, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю.

3.5.1. Основні права.

Працівники, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю, мають право:

- на реалізацію, забезпечення, охорону і захист своїх законних прав, свобод та інтересів, професійної честі та гідності;

- на діяльність за межами навчального закладу у вільний від роботи час;

- на участь у державно-громадському самоврядуванні;

- на користування оплачуваною відпусткою у повному обсязі, на додаткові та соціальні відпустки, передбачені у Колективному договорі навчального закладу; на участь у державно-громадському самоврядуванні, на приналежність (членство) у громадських спільнотах (організаціях, асоціаціях), у тому числі – в тих, що мають первинні осередки у закладі.

3.5.2. Основні обов’язки.

Працівники, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю, зобов’язані:

- працювати сумлінно, дотримуватись режиму роботи навчального закладу, виконувати вимоги Статуту закладу і положення Колективного договору, забезпечувати дисципліну праці;

- здійснювати виховну роботу з учнями, а також роботу з виховного впливу на інших працівників та батьків учнів (осіб, що їх замінюють), дотримуючись етичних норм та правил поведінки, застосовуючи методи переконання;

- виконувати вимоги з охорони праці та безпеки життєдіяльності, дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачених відповідними діючими інструктивно-нормативними та інструктивно-методичними документами;

- здійснювати свою діяльність на підставі чинного законодавства, організаційно-правових документів школи, керуючись посадовою інструкцією, у разі наявності – і робочою інструкцією, що визначають коло спеціальних обов’язків (робіт) для кожного працівника, затвердженими в установленому порядку, з якими ознайомлено кожного працівника під підпис.

3.5.3. Перелік забороненого.

Працівникові СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, що не є педагогічним працівником, забороняється:

- виконувати роботу, не пов'язану з його безпосередніми обов'язками, зокрема - педагогічного характеру;

- вживати заходи виховного впливу стосовно учнів без педагогічних працівників за винятком форс-мажорних обставин, надзвичайних ситуацій;

- виконувати доручення, розпорядження тощо педагогічних працівників без згоди безпосереднього керівника або роботодавця;

- скорочувати на свій розсуд графік роботи та визначений обсяг роботи на день;

- надавати платні послуги педагогічним працівникам СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара, батькам учнів (особам, що їх замінюють), без оформлення їх у встановленому порядку, в робочий час, за рахунок робочого часу;

- залишати навчальний заклад без дозволу безпосереднього керівника або роботодавця для розв'язання особистих проблем в години, визначені графіком роботи;

- передоручати виконання своїх обов'язків іншим працівникам, організовувати власну заміну без спеціального розпорядження-дозволу під підпис безпосереднього керівника (заступника директора з господарської роботи/завідуючого господарством);

- на свій розсуд розпоряджатися майном, інвентарем, іншим, що складає матеріально-технічну базу закладу і за відсутності або пошкодження може призвести до негативних наслідків щодо збереження шкільної території і шкільних будівель, зокрема - їх приміщень у належному стані;

- здійснювати діяльність протягом навчального дня на виконання посадових обов'язків, що може запобігти навчально-виховному процесу, мати негативний вплив на здоров'я учасників навчально-виховного процесу - учнів та педагогічних працівників.

3.5.4. Відповідальність за порушення.

1. За порушення дисципліни до працівника, що займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю, може бути застосоване дисциплінарне стягнення, згідно із законодавством.

Дисциплінарні стягнення застосовуються роботодавцем (керівником установи) за наявності документів, що підтверджують факт порушення, містять зміст заподіяного. 

2. До застосування дисциплінарного стягнення керівник установи повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. У випадку відмови працівника дати письмове пояснення складається відповідний акт.

3. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше 6 місяців з дня вчинення проступку. За кожне порушення трудової дисципліни накладається одне дисциплінарне стягнення.

Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядження) і повідомляється працівникові у встановленому порядку під підпис.

4. Догана як дисциплінарне стягнення може бути застосоване у відповідності до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України. Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване у відповідності до п.п. 3, 4, 7, 8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України.

5. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не припустився нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

6. Роботодавець (керівник установи) має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу школи або первинної профспілкової організації, що діє у навчальному закладі.

7. Працівники, обрані до складу профспілкових органів первинних організацій (комітетів) у закладі, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди керівника профспілкового органу (комітету). Керівники комітетів первинних профспілкових, що діють у закладі - без попередньої згоди вищестоящого профспілкового органу.

3.5.5. Заохочення за успіхи в роботі.

1. Забезпечення трудової дисципліни в СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара реалізується наявністю у суб’єктів праці – працівників, які займають посади, не пов’язані з педагогічною діяльністю, - готовності до високопродуктивної роботи. Належний рівень такої готовності забезпечується з боку працівників, незалежно від посади, відповідним рівнем професійної обізнаності, володінням спеціальними знаннями, мотивацією праці, дисциплінованістю – дотриманням обов’язкового порядку поведінки, що відповідає загальнолюдським нормам права та моралі, особливим вимогам освіти як сфери духовного виробництва, вимогам загальноосвітньої школи як інституту соціального виховання. Високий рівень такої готовності у суб’єктів праці відзначається посиленою внутрішньою мотивацією до сумлінного виконання своїх обов’язків, зумовленою, в свою чергу, позитивною юридичною відповідальністю, яка знаходить своє відтворення в реальних успіхах працівника, фактичних результатах його діяльності.

2. Успіхи та результати праці, зразкове виконання обов’язків, високі досягнення в професійній галузі, тривала і бездоганна робота є підставою для заохочення працівника СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара в моральній або матеріальній формі, як то передбачено чинним законодавством.

У СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара застосовуються такі моральні та матеріальні заохочення працівників:

- оголошення подяки в усній або письмовій формі;

- представлення на відзначення подякою до вищестоящих органів управління освітою, органів виконавчої влади;

- нагородження грамотою шкільного рівня;

- представлення до нагородження грамотою до вищестоящих органів управління освітою;

- представлення на присвоєння почесних звань;

- переведення на систему самоконтроля професійної діяльності;

- преміювання,

- нагородження цінним подарунком.

3. Працівникам, які успішно виконують свої посадові обов’язки, надаються, крім зазначеного вище, в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах повноважень навчального закладу. Таким працівникам також надається перевага при просуванні по роботі.

4. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу працівників, заносяться до трудової книжки працівника.

IV. Правила внутрішнього розпорядку для учнів СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара

4.1. Права учнів.

Учні середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Верхня Самара Близнюківського району Харківської області мають право:

- на отримання якісних освітніх послуг в навчальному закладі, зокрема - профільної спрямованості, в тому числі – за індивідуальною формою навчання за станом здоров’я; на організацію екстерну по факту зарахування до школи, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України про загальну середню освіту, діючого Статуту навчального закладу, на підставі відповідного наказу по школі;

- на охорону, забезпечення та захист своїх законних прав, свобод та інтересів у закладів освіти, захист з боку школи від будь-яких форм психічного та фізичного насилля, жорстокого поводження в сім’ї, середовищі однолітків і т.ін.;

- на безпечні умови навчання та праці в школі, на відповідні вимогам санітарні та гігієнічні умови життєдіяльності під час навчально-виховного процесу, у тому числі – в позаурочний період;

- на вибір предметів варіативної складової робочого навчального плану (курсів за вибором, спецкурсів, факультативів і т.ін.), на висунення пропозицій щодо профілізації навчання в старшій школі;

- на використання наукової, навчальної, матеріально-технічної бази закладу освіти;

- на оптимальні умови для розвитку індивідуальних особливостей, становлення таланту, розвиток обдарованості;

- на вибір гуртків, секцій та студій, що працюють на базі навчального закладу, на участь у добровільних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами і т.ін. поза межами навчального закладу;

- на вільний виклад поглядів та переконань, участь в роботі органів державно-громадського самоврядування навчального закладу.

4.2. Обов’язки учнів.

Учні середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Верхня Самара Близнюківського району Харківської області зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі, передбаченим державним стандартом загальної середньої освіти, набувати компетентностей, що забезпечать їхню життєздатність та конкурентоспроможність по факту закінчення навчального закладу;

- дотримуватись режиму роботи школи, розкладу навчальних та виховних занять, графіку чергування по школі та класу;

- приходити до школи не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку навчального заняття у дні, коли учень не задіяний у чергуванні по школі;

- дотримуватись правил особистої гігієни, витримувати санітарно-гігієнічні норми, правила безпеки життєдіяльності;

- дотримуватися шкільної форми, не знаходитись у верхньому одязі, дотримуючись правил користування шкільною роздягальнею;

- використовувати для занять у спортивній залі тільки спеціальний одяг (спортивну форму) та спеціальне взуття;

- сприяти дотриманню громадського порядку у навчальному закладі, охороні, безпеці здоров’я та життя усіх членів шкільного колективу;

- підтримувати позитивний соціально-психологічний клімат в освітньому середовищі, дотримуючись правил ділового етикету у спілкуванні з однолітками та дорослими;

- брати участь в різноманітних заходах, організованих у школі та за її межами, з метою формування інформаційної, комунікативної, соціальної та полікультурної компетенцій;

- своїм рівнем інтелектуально-творчих, спортивних досягнень сприяти ствердженню та закріпленню позитивного іміджу школи на ринку освітніх послуг.

4.3. Перелік забороненого.

Учням середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Верхня Самара Близнюківського району Харківської області категорично забороняється:

- припускатися пропусків занять без поважної причини, у разі наявності поважної причини – залишати навчальний заклад без попередження класного керівника або чергового вчителя (чергового адміністратора);

- порушувати дисципліну під час навчальних занять та виховних заходів, на перервах, залишати кабінет (спортивну залу, актову залу тощо) без дозволу педагога;

- припускатися дій, у тому числі – у формі висловлень, що порушують права працівників закладу, а також інших учасників навчально-виховного процесу, зокрема – на охорону та захист людської честі та гідності;

- розв’язувати будь-які конфліктні ситуації шляхом насильства, з’ясовувати особистісні, неформальні стосунки один з одним без присутності педагогічних працівників закладу;

- виходити за межі шкільної території протягом навчального дня;

- на свій розсуд, без узгодження з педагогом (іншим відповідальним працівником навчального закладу) користуватися шкільним майном, своїми діями приносити збитки навчально-методичній та матеріально-технічній базі школи;

- знаходитись у шкільних приміщеннях (кабінетах, класних кімнатах, спортивній залі, їдальні, роздягальні тощо) без нагляду педагогічних працівників або інших відповідальних працівників навчального закладу;

- використовувати мобільні телефони, фотоапарати та іншу індивідуальну техніку під час навчально-виховного процесу, якщо цього не потребує зміст заняття, дозволено вчителем;

- вживати і розповсюджувати наркотичні, токсичні тощо препарати, тютюн та алкоголь у приміщенні навчального закладу та на його території, поза нею;

- використовувати піар-технології у будь-яких видах та формах на підтримку або засудження політичних партій, релігійних течій, конфесій, угрупувань тощо, зокрема – молодіжних, у навчальному закладі та його території.

4.4. Відповідальність за порушення.

Учні середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Верхня Самара Близнюківського району Харківської області, що припустилися порушень визначених даними Правилами внутрішкільного розпорядку, можуть бути притягнені до відповідальності громадського, адміністративного характеру на шкільному рівні, у разі потреби – в присутності батьків (осіб, що їх замінюють), із залученням фахівців спеціальних установ, служб, організацій, з якими взаємодіє навчальний заклад. У випадку, якщо притягнення до відповідальності виходить за межі компетенції установи освіти, учень притягується до відповідальності іншими уповноваженими органами, зокрема – за поданням директора школи.

4.5. Заохочення за успіхи.

1. Успіхи школярів, їхні досягнення в навчальній, інших галузях діяльності заохочуються в обов’язковому порядку.

2. До учнів СЗОШ І-ІІІ ст. с. В. Самара можуть бути застосовані різні форми заохочень:

- за активну участь в окремих шкільних, позашкільних заходах, сумлінне виконання громадських доручень тощо – у вигляді запису-подяки у щоденнику;

- за активну участь у житті класу та школи, у роботі гуртків, секцій, студій тощо, роботі органів шкільного самоврядування, активну участь у благоустрої навчального закладу тощо – нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради школи за поданням класного керівника, керівників гуртків, секцій, студій тощо);

- за особливі успіхи у навчанні, спортивні досягнення, участь у роботі Малої академії наук, участь у інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – нагородження грамотою шкільного рівня (на підставі рішення Ради школи за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

- за особливі успіхи у навчанні, високі спортивні досягнення, досягнення у роботі Малої академії наук, в інтелектуально-творчих конкурсах та турнірах різного рівня – розміщення фотокартки із зазначенням значущих досягнень на дошці пошани у закладі (за поданням класного керівника, учителя-предметника тощо);

- за здобуття призового місця (І-ІІІ) на ІІ-III етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, за високі досягнення в роботі Малої академії наук, перемогу у ІІ-ІІІ етапах інтелектуально-творчих конкурсів та турнірів – нагородження грамотою районного та регіонального рівнів, пам¢ятними подарунками тощо (за поданням Ради навчального закладу);

- за високі досягнення у навчанні – нагородження Похвальним листом (3-8, 10 класи), отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою (9 клас), отримання атестату особливого зразку, нагородження срібною або золотою медаллю (11/12 клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

- за особливі успіхи у вивченні окремих предметів – нагородження Похвальною грамотою (11/12 клас) (за умови відповідності результатів змісту вимог нормативних документів);

- інші форми заохочень на підставі рішення Батьківської ради закладу (нагородження пам¢ятними подарунками, окремими преміями тощо).

3. Заохочення учнів відтворюються в їхніх особових справах класним керівником по закінченні навчального року.

V. Правила внутрішнього розпорядку для батьків учнів (осіб, що їх замінюють).

5.1. Права батьків (осіб, що їх замінюють).

Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

- брати участь у роботі органів державно-громадського самоврядування шкільного рівня (батьківському комітеті, Батьківській раді, Раді школи, конференції), інших рівнів – районного, міського, регіонального;

- вносити пропозиції щодо поліпшення якості освітніх послуг у школі, організації навчально-виховного процесу, покращення матеріально-технічної та навчально-методичної бази школи, брати участь у їх реалізації на благодійних началах;

- звертатися до педагогічних працівників навчального закладу в індивідуальному порядку, колективній формі щодо вирішення питань навчання, виховання та розвитку дитини, проблем в учнівському колективі;

- отримувати від навчального закладу кваліфіційної допомоги (інформаційної, консультативної та іншого порядку) щодо дотримання, охорони та захисту прав, свобод та інтересів дитини, членів його сім’ї;

- вимагати дотримання в навчальному закладі громадського порядку, всіх видів безпеки життєдіяльності, всебічно цьому сприяючи.

5.2. Обов’язки батьків (осіб, що їх замінюють).

Батьки та особи, що їх замінюють, зобов¢язані:

- неухильно дотримуватись чинного законодавства, зокрема, що діє в сфері освіти;

- знати та дотримуватись положень основних організаційно-правових документів школи (Статуту, Положення про Раду школи, Батьківську раду школи та ін.), сприяти їхньому неухильному дотриманню з боку дітей;

- постійно піклуватися про фізичне, психічне, емоційне здоров’я дитини, створювати оптимальні умови для його формування як особистості, для розвитку його індивідуальних здібностей;

- забезпечувати дитині гідне утримання, відповідні умови для навчальних занять, занять за інтересами;

- здійснювати контроль за рівнем організації та якості дозвілля дітей у позаурочний час;

- проводити систематичну роботу з дитиною з метою її безпеки, профілактики травматизму та нещасних випадків, з метою недопущення впливу на дитину негативних соціальних явищ (тютюнопаління, наркоманії, комп’ютерної залежності та ін.);

- систематично відвідувати навчальний заклад для з’ясування питань навчання, виховання і розвитку дитини як в індивідуальному порядку, так і за запрошенням на батьківські збори, на інші заходи, що стосуються взаємодії сім’ї та школи.

5.3. Перелік забороненого.

Батькам (особам, що їх замінюють) забороняється:

- ухилятися від виконання своїх обов¢язків, утримання, забезпечення відповідних умов для навчальних занять стосовно дітей;

- перешкоджати відвідуванню дітьми навчальних занять, запобігати розвиткові особистих здібностей дітей, формуванню в них основних компетенцій;

- застосовувати стосовно дітей будь-які форми психічного або фізичного насилля, припускатися жорстокого поводження з дітьми;

- незаконно використовувати дитячу працю, допускати участь дітей у будь-яких торгівельних операціях;

- змушувати дитину брати участь у релігійних заходах, діяльності політичних партій, інших угрупувань тощо;

- перебувати у приміщенні закладу під час навчальних занять без дозволу чергового адміністратора, без супроводу педагогічного працівника (класного керівника);

- з’ясовувати у приміщенні та на території школи будь-які стосунки, непорозуміння, розв’язувати будь-які конфліктні ситуації з дітьми (як власними, так і з тими, що не входять у склад сім’ї) без присутності педагогічних працівників закладу;

- перешкоджати своїми діями навчально-виховному процесу (в тому числі – відволікати вчителя від виконання своїх обов¢язків для вирішення організаційних, господарчих питань, з¢ясування непорозумінь тощо);

- перебувати на території закладу у нетверезому стані, під дією наркотичних, токсичних речовин тощо;

- палити у приміщенні школи, на її території, поряд з територією школи;

- перебувати в осінньо-зимовий період у верхньому одязі в навчальних приміщеннях закладу.

5.4. Відповідальність за порушення.

Батьки (особи, що їх замінюють), які припустилися порушень, визначених даними Правилами внутрішкільного розпорядку, притягуються за поданням керівника або уповноваженого ним працівника до відповідальності в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.5. Заохочення.

До батьків (осіб, що їх замінюють) можуть бути застосовані різні форми заохочень: відзначення подякою, грамотою шкільного рівня - за активну участь у житті класу, за відповідальне ставлення до виховання сина/доньки (за поданням класного керівника); за активну участь у житті школи (за поданням Батьківської ради). Батьки, діти яких стали переможцями Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, інтелектуально-творчих конкурсів, Малої академії наук у ІІ-IV етапах або отримали атестат особливого зразку та нагороджені медаллю, заохочуються подякою голови Бдизнюківської РДА, іншими формами відзнаки за поданням керівництва навчального закладу при погодженні Радою школи.

Кiлькiсть переглядiв: 134

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.